Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không hận thù, không báo thù, không thù oán