Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revengefully /ri'vendʒfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] hiềm thù;[một cách] đầy thù hằn