Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  của chúng nó, của họ
  their parties are always fun
  các buổi liên hoan của họ bao giờ cũng vui
  của mình
  everyone must do their best
  mọi người phải làm hết sức mình

  * Các từ tương tự:
  theirs