Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  (dạng sở hữu của they) cái của chúng nó, cái của họ, cái của chúng
  I do my work and they do theirs
  tôi làm công việc của tôi và họ làm công việc của họ
  cái của mình
  everyone wants what is theirs by right
  mọi người ao ước cái mình được quyền có