Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revenger /ri'vendʤə/  

  • Danh từ
    người trả thù, người báo thù, người rửa hận