Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều teeth)
  răng
  răng bà ta hãy còn nguyên
  artificial tooth
  răng giả
  have a tooth out
  nhổ một chiếc răng
  răng (cưa, lược…)
  teeth
  (số nhiều) (khẩu ngữ)
  sức mạnh có hiệu lực
  pháp luật phải được củng cố thêm sức mạnh có hiệu lực nếu muốn tội ác được khống chế tốt hơn
  armed to the teeth
  xem arm
  bare its teeth
  xem bare
  by the skin of one's teeth
  xem skin
  cast (fling, throw…) something in somebody's teeth
  quở mắng ai về việc gì
  cut a tooth
  mọc răng
  cut one's teeth on something
  có kinh nghiệm do việc gì
  draw somebody's (something's) teeth (fangs)
  xem draw
  fight tooth and nail
  chiến đấu ác liệt và bền bỉ
  get (take) the bit between one's (the) teeth
  xem bit
  get one's teeth into something
  giải quyết cái gì; tập trung vào cái gì
  girt one's teeth
  xem grit
  have a sweet teeth
  xem sweet
  in the teeth of something
  mặc cho; đối lại với
  chính sách mới được thông qua mặc cho có sự chỉ trích gay gắt
  ngược hẳn lại(gió…)
  a kick in the teeth
  xem kick
  lie in (through) one's teeth (throat)
  xem lie
  long in the tooth
  xem long
  set somebody's teeth on edge
  làm ai khó chịu (nói về âm thanh hoặc mùi vị)
  show one's teeth
  xem show

  * Các từ tương tự:
  tooth powder, tooth-comb, tooth-wheel, toothache, toothbrush, toothed, toothful, toothily, toothing