Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revengefulness /ri'vendʒ:flnis/  

  • Danh từ
    tính hiềm thù, óc trả thù