Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feedback /'fi:dbæk/  

  • Danh từ
    ý kiến phản ánh của khách hàng (về một sản phẩm)
    (kỹ thuật) sự hồi tiếp

    * Các từ tương tự:
    feedback control, feedback current, feedback loop, feedback shift register, feedback system, Feedback/entrapment effects