Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trả lời; lời trả lời
  I asked him a questionbut he gave (madeno response
  tôi hỏi nó một câu hỏi, nhưng nó không trả lời
  sự đáp lại; sự hưởng ứng; phản ứng đáp lại
  in response to the appeal
  đáp lại lời kêu gọi
  các món giảm thuế đã tạo ra một sự hưởng ứng tích cực trong quần chúng
  (tôn giáo) (thường số nhiều) bài hát lễ