Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reactionary /ri'æk∫ənri/  /ri'æk∫ənəri/

  • Tính từ
    phản động
    Danh từ
    kẻ phản động