Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chống lại, sự kháng cự
  tên tội phạm trốn thoát đã không chống cự lại khi cảnh sát đuổi kịp mà tóm cổ nó
  cuộc kháng chiến
  sự cản; sức cản
  a low wind resistance
  sức cản gió (không khí) thấp (trong việc thiết kế ôtô, máy bay…)
  sự chống đối
  the idea met with some resistance
  ý kiến đó gặp phải một số chống đối
  (điện) điện trở
  the line of least resistance
  xem line

  * Các từ tương tự:
  resistance-box, resistance-stable