Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trả lời
  she asked where he'd beenbut he didn't respond
  chị ta hỏi anh đã ở đâu, nhưng anh không trả lời
  đáp lại
  anh ta chỉ cười đáp lại lời gợi ý của tôi
  phản ứng nhanh và thuận lợi, đáp lại nhanh nhạy
  the patient did not respond to treatment
  người bệnh không phản ứng sự điều trị theo chiều hướng thuận lợi
  animals respond to kindness
  động vật hưởng ứng sự vuốt ve âu yếm của chúng ta
  (tôn giáo) hát lễ

  * Các từ tương tự:
  respondent