Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respondent /ri'spɒndənt/  

  • Danh từ
    (luật)
    bị đơn (trong một vụ kiện ly hôn)