Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reciprocate /ri'siprəkeit/  

 • Động từ
  trả, đền đáp lại, đáp lại (tình cảm…)
  reciprocate a favour
  trả ơn
  anh ta đáp lại bằng cách chúc cô may mắn
  (cơ) chuyển động qua lại (pit-tông)