Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phản ứng
  dân chúng sẽ phản ứng lại chế độ chính trị áp bức họ
  how do acids react on metals?
  axít phản ứng như thế nào lên kim loại?

  * Các từ tương tự:
  reactance, reactant, reaction, Reaction functions, reaction-coupled, reactionary, reactionist, reactionless, reactivate