Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bẻ lại, đập lại
  anh ta đập lại: đấy hoàn toàn là lỗi của anh
  Danh từ
  sự bẻ lại, sự đập lại
  lời bẻ lại, lời đập lại
  make an insolent retort
  bẻ lại một cách hỗn láo
  Danh từ
  (hóa học)
  bình cổ cong

  * Các từ tương tự:
  retorted, retorting, retortion