Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reactivate /ri:'æktiveit/  

  • Động từ
    phục hồi [sự hoạt động], phục hoạt
    reactivate a spacecraft's defence system
    phục hồi hoạt động hệ thống phòng thủ của một tàu vũ trụ