Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trở lại, quay trở lại (đội ngũ…)
  rejoin one's regiment
  trở lại trung đoàn của mình
  nối lại, gắn lại
  rejoin the broken pieces
  gắn các mảnh vỡ lại
  Động từ
  (không dùng ở dạng bị động)
  đáp lại; bẻ lại
  chị ta bẻ lại "anh sai đấy"

  * Các từ tương tự:
  rejoinder