Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sympathize /'simpəθaiz/  

  • Nội động từ (+ with)
    có thiện cảm, tỏ cảm tình (với ai)
    thông cảm; đồng tình (với ai)

    * Các từ tương tự:
    sympathize, sympathise, sympathizer, sympathizer, sympathiser