Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acknowledge /ək'nɒlidʒ/