Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acknowledge character   

  • (kỹ thuật)
    ký tự báo nhận