Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acknowledge packet assembly and disassembly   

  • (kỹ thuật)
    báo nhận lắp và tháo gói