Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acknowledgement signal   

  • (kỹ thuật)
    tín hiệu báo nhận