Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhận ra
  recognize an old friend
  nhận ra một người bạn cũ
  nhận, thừa nhận, công nhận
  recognize a new government
  thừa nhận một chính phủ mới
  mọi người công nhận ông là nhà thơ vĩ đại nhất
  ghi nhận
  công ty đã ghi nhận công tác nổi bật của Tam và cấp cho anh một món tiền thưởng thêm

  * Các từ tương tự:
  recognized, recognizer