Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homage /'hɒmidʒ/  

  • Danh từ
    sự tôn kính, lòng thành kính
    many came to do the dead man homage
    nhiều người đã đến để tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất