Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhớ lại, hồi tưởng lại
  recollect one's childhood
  nhớ lại thời thơ ấ của mình
  as far as I recollect
  trong chừng mực mà tôi còn nhớ

  * Các từ tương tự:
  recollection, recollective