Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chào; cái chào
  he raised his hat as a friendly salute
  nó giơ mũ lên chào thân mật
  a 21-gun salute
  bắn hai mươi mốt phát súng chào
  viên sĩ quan lại chào viên trung sĩ
  in salute
  [như] để chào
  họ giơ nắm tay như để chào lãnh tụ của họ
  take the salute
  đứng lại chào đáp lễ các binh sĩ diễu qua
  Động từ
  chào
  salute someone with a smile
  chào ai với nụ cười
  salute with 21 guns
  phát súng chào
  chào mừng
  trong buổi tối rất đặc biệt hôm nay, chúng tôi chào mừng chiến công rực rỡ của cảnh sát địa phương