Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rejoinder /ri'dʒɔində[r]/  

  • Danh từ
    lời đáp lại, lời bẻ lại
    "no!" was his curt rejoinder
    "không!" đó là lời đáp lại cộc lốc của anh ta