Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã trả trước cước phí trả lời (điện tín…)