Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự cầu xin
  a plea for money
  sự cầu xin tiền
  a plea for forgiveness
  sự cầu xin tha thứ
  a plea for more time
  xin được nhiều thì giờ hơn
  (luật học) lời bào chữa, lời biện hộ, lời tự bào chữa
  on (under) the plea of something; on (under) the plea that
  lấy cớ vì, lấy cớ là
  withdraw on the plea of ill health
  rút lui lấy cớ vì sức yếu
  on the plea that he couldn't afford it
  anh ta từ chối góp phần vào lấy cớ là không đủ khả năng làm việc đó

  * Các từ tương tự:
  pleach, plead, pleadable, pleader, pleading, pleadingly, pleadings, pleasance, pleasant