Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplication /,sʌpli'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự cầu xin, sự khẩn cầu
    lời cầu xin, lời khẩn cầu