Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự biện hộ, sự bào chữa
  (số nhiều) biên bản lời biện hộ (của hai bên)
  sự cầu xin, sự nài xin

  * Các từ tương tự:
  pleadingly, pleadings