Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhận; thừa nhận, thú nhận
  avow one's faults
  nhận lỗi
  avow oneself [to bea socialist
  tự nhận là người xã hội chủ nghĩa

  * Các từ tương tự:
  avowable, avowably, avowal, avowed, avowedly, avower