Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đã được công khai thừa nhận; đã được công khai thú nhận

    * Các từ tương tự:
    avowedly