Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avowedly /ə'vaʊidli/  

  • Phó từ
    [một cách] công khai
    avowedly responsible for an error
    chịu trách nhiệm công khai về một sai sót