Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avowable /ə'vauəbl/  

  • Tính từ
    có thể nhận; có thể thừa nhận; có thể thú nhận