Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nhận; sự thừa nhận; sự thú nhận
    lời thú nhận
    make an avowal of his love
    thú nhận mối tình, nói lời tỏ tình