Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleadingly /'pli:diŋli/  

  • Phó từ
    với giọng cầu xin, với giọng nài xin