Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

importune /im'pɔ:tju:n/  

 • Động từ
  nài nỉ, đòi dai
  gạ gẫm (khách, nói về gái làm tiền)
  bị bắt vì gạ gẫm khách làng chơi

  * Các từ tương tự:
  importunely, importuner