Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

justification /dʒʌstifi'kei∫n/  

 • Danh từ
  sự bào chữa, sự biện bạch; lý lẽ bào chữa, lý lẽ biện bạch
  sự sắp chữ cho các dòng bằng đầu bằng đuôi (trong nghề in)
  in justification [for (of) somebody (something)]
  để bào chữa cho
  I suppose thatin justification, he could always claim he had a family to support
  tôi cho rằng để bào chữa anh ta có thể luôn luôn kiếm cớ là có cả một gia đình phải nuôi nấng