Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cớ, lý do [không thật]
  he came to see me on (underthe pretext of asking my advice when he really wanted to borrow money
  nó tới thăm tôi lấy cớ là nghe lời khuyên của tôi, nhưng kỳ thực là để vay tiền
  well's have to find a pretext for not going to the party
  chúng tôi sẽ phải tìm một lý do để khỏi đi dự liên hoan