Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationale /ræ∫ə'nɑ:l/  /ræ∫ə'næl/

  • Danh từ
    lý do căn bản; cơ sở lô-gích
    the rationale behind a decision
    lý do căn bản đằng sau một quyết định