Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  học thuyết, thuyết
  thuyết tiến hóa của Darwin
  giả thuyết
  he has a theory that wearing hats makes men go bald
  nó có giả thuyết là đội mũ sẽ làm cho đàn ông hói đầu
  lý thuyết (đối lập với thực hành)
  it sounds fine in theory, but will it work?
  về lý thuyết thì điều đó nghe cũng hay, nhưng liệu có hiệu nghiệm không?
  lý luận
  studying music theory
  học nhạc lý