Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  triết học, triết l
  Marxist-Leninist philosophy
  triết học Mác-Lênin
  tính bình thản trong mọi hoàn cảnh; triết lý sống
  a man without a philosophy
  con người không có một triết lý sống
  normal philosophy
  luân l
  natural philosophy
  khoa học tự nhiên