Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperturbability /impə,tɜ:bə'biləti/  

  • Danh từ
    tính không thể lay chuyển, tính điềm tĩnh