Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metaphysical /,metə'fizikl/  

  • Tính từ
    siêu hình
    tự biện