Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

metaphysics /,metə'fiziks/  

  • Danh từ
    siêu hình học
    triết học tư biện