Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

composure /kəm'pəʊʒə[r]/  

  • Danh từ
    sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh