Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calmness /'kɑ:mnis/  /'kɑ:lmnis/

  • Danh từ
    sự yên ả, sự êm ả
    sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh