Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equanimity /,ekwə'niməti/  

  • Danh từ
    sự bình thản
    he received the bad news with surprising equanimity
    anh ta nhận tin dữ với một thái độ bình thản đáng ngạc nhiên